Số điện thoại dùng để đăng nhập website và sử dụng các chức năng web yêu cầu nhập chính xác để xác thực.