Danh sách nhà thầu giới thiệu (2 giới thiệu )
CTY CP DV XÂY DỰNG VÀ BĐS SAO VIỆT

Em *** cty **y d*** *ế* cát ạ *** c*ị vu* lò** c** *m *** sđt *m *á* **á ạ H**c *ọ* *m sđt 0*******0* *m c**ế* ạ

Thu nhập: 10 VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Tổ** C*** ty CP X*y D*** C*** Trì** V**tt*l - CNKT V**tt*l *ì** D****, Vớ* k*** *****m ** **m tr*** ***** **y d*** c*ú** t** m*** muố* đ*m đế* s* p*ục vụ *** lò** ***t c** k*ác* **** đã t** t*ở** v* ủ** ** V**tt*l C**struct***. N**** r*, V**tt*l đ*** dẫ* đầu cả **ớc về **ả* p*áp **** l*ợ** m*t trờ* ( S*l*r E**r*y). R*t m*** đ*ợc *ợp tác vớ* qu* k*ác*. LH : 0********0 - 0********* MR Tu**

Thu nhập: 0 VNĐ
Bình Dương